Russiýada maşyn gurallaryny nädip saýlamaly?Processing 2 processing gaýtadan işlemegiň netijeliligini ýokarlandyryp bilermi?

Özüňize has laýyk gural saýlanyňyzda, aşakdaky taraplary göz öňünde tutuň:

1. Işlenmeli materialyň gural öndürijiligi

Gural materialy, gaýtadan işlemegiň netijeliligine, gaýtadan işlemegiň hiline, gaýtadan işlemegiň bahasyna we guralyň berkligine uly täsir edýän guralyň gural öndürijiligini kesgitleýän esasy faktor.Gural materialy näçe kyn bolsa, könelmegine garşylyk şonça gowy, gatylygy näçe ýokary bolsa, täsiriň berkligi şonça pes we material näçe döwük bolsa.Gatylyk we berklik jübüt gapma-garşylykdyr we gural materiallarynyň ýeňip geçmeli açarydyr.Şonuň üçin ulanyjy bölek materialynyň gural öndürijiligine görä guraly saýlamaly.Powerokary güýçli polat, titanium garyndysy, poslamaýan polat bölekleri öwürmek ýa-da üwemek ýaly, has gowy aşaga garşylygy bolan indekslenýän karbid gurallaryny saýlamak maslahat berilýär.

2. Belli ulanylyşyna görä guraly saýlaň

CNC maşynynyň görnüşine görä gurallary saýlamak, ýarym timarlamak we timarlamak tapgyrlary, esasan, bölekleriň işleýiş takyklygyny we önümiň hilini üpjün etmekden ybaratdyr we ýokary berkligi we ýokary takyklygy bolan gurallar saýlanmalydyr.Gödek basgançakda ulanylýan gurallaryň takyklygy pes, ahyrky tapgyrda ulanylýan gurallaryň takyklygy ýokarydyr.Eger şol bir gural gödek we timarlamak üçin saýlanan bolsa, gödeklik wagtynda gutarmakdan aýrylan guraly ulanmak maslahat berilýär, sebäbi gutarmakdan aýrylan gurallaryň köpüsi gyrada birneme könelýär we örtük köne we ýalpyldawuk.Üznüksiz ulanmak gutarnykly täsir eder.Enjamyň hili, ýöne gödeklige az täsir edýär.

3. Gurallary gaýtadan işleýän ýeriň aýratynlyklaryna görä saýlaň

Bölümiň gurluşy rugsat berlende, uly diametri we kiçi tarapy bolan gural saýlanmalydyr;Gurallaryň inçe diwarly we ultra inçe diwarly bölekler üçin merkezi üweýji kesijiniň ahyrky gyrasy, guralyň guralyny we guralyň bölegini azaltmak üçin ýeterlik merkezi burç bolmaly.güýç.Alýumin, mis we beýleki ýumşak material bölekleri gaýtadan işlenende, birneme uly dyrma burçly ahyrky degirmen saýlanmalydyr we dişleriň sany 4 dişden geçmeli däldir.

4. Gural saýlanylanda, guralyň ululygy gaýtadan işlenmeli iş böleginiň üstki ululygyna uýgunlaşdyrylmalydyr.

Dürli iş eserleri gaýtadan işlemek üçin degişli gurallara hem mätäç.Mysal üçin, önümçilikde ahyrky degirmenler köplenç uçar bölekleriniň periferiýa konturyny gaýtadan işlemek üçin ulanylýar;degirmen uçarlary, karbid salýan freze kesijileri saýlanmalydyr;Ovingumruklanda ýokary tizlikli polat degirmenlerini saýlaň;boş ýerleri ýa-da gödek deşikleri işledeniňizde, karbid goýmalary bilen mekgejöwen üweýji kesijileri saýlap bilersiňiz;käbir üç ölçegli profiller we üýtgeýän bevel konturlary üçin köplenç top degirmen gurallary ulanylýar.Erkin görnüşli ýüzler işlenilende, top-burun guralynyň ujunyň gural tizligi nol bolany üçin, işlemegiň takyklygyny üpjün etmek üçin gural çyzygynyň aralygy adatça kiçi bolýar, şonuň üçin top-burun degirmen kesiji ýeriň gutarmagy.Ahyrky degirmen, ýerüsti gaýtadan işlemegiň hili we gaýtadan işlemegiň netijeliligi taýdan top zawodyndan has ýokarydyr.Şonuň üçin, bölekleriň kesilmezligini üpjün etmek şerti bilen, üstüni gödek we ýarym gutaranda, ahyrky degirmen kesijisini saýlamaga synanyşyň.

“Tölän zadyňyzy alarsyňyz” ýörelgesi gurallarda öz beýanyny tapdy.Guralyň berkligi we takyklygy guralyň bahasy bilen uly baglanyşykda.Köp halatlarda kärhana tarapyndan gowy guralyň saýlanylmagy guralyň bahasyny ýokarlandyrsa-da, gaýtadan işlemegiň hiliniň we gaýtadan işlemegiň netijeliliginiň ýokarlanmagy ähli gaýtadan işlemegiň bahasyny ep-esli azaldar..Gaýtadan işlemek wagtynda guralyň gymmatyny ýokarlandyrmak üçin “gaty we ýumşak birleşdirmeli”, ýagny hyzmatdaşlyk etmek üçin ýokary hilli gaýtadan işleýän programma üpjünçiligini saýlamaly.

Işleýiş merkezinde, ähli gurallar gural magazineurnalynda öňünden gurlupdyr we degişli gural üýtgetmek çäreleri NC programmasynyň gurallary saýlamak we gurallary üýtgetmek buýruklary arkaly amala aşyrylýar.Şonuň üçin, CNC işleýiş guralyny enjamyň pyçagyna çalt we takyk gurup ýa-da gural magazineurnalyna gaýtaryp bolar ýaly, maşyn ulgamynyň spesifikasiýasyna laýyk gelýän degişli gural saklaýjyny saýlamaly.

Aboveokardaky düşündiriş arkaly, her kimiň maşyn saýlamasyna has çuňňur düşünmelidigine ynanýaryn.Gowy iş etmek üçin ilki bilen gurallaryňyzy ýitileşdirmeli.Häzirki wagtda bazarda dürli gurallar bar we hili hem deň däl.Ulanyjylar gurallaryny saýlamak isleselerCNC işleýiş merkeziolara laýyk gelýär, has köp pikirlenmeli.

ýu2k


Iş wagty: Iýul-06-2022

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň