Meksikadaky çip konweýerlerine yzygiderli ideg we hyzmat

Ilki bilen, çip konweýerine hyzmat etmek:

 

1. Täze çip konweýer iki aý ulanylandan soň, zynjyryň dartyş güýjüni sazlamaly we şondan soň her alty aýdan bir gezek düzediler.

 

2. Çip konweýer maşyn enjamy bilen bir wagtda işlemeli.

 

3. Dykylmazlyk üçin çip konweýerinde aşa köp demir örtükleri ýygnamaga ýol berilmeýär.Maşyn guraly işleýän mahaly, demir çipleri yzygiderli we deň derejede çip konweýerine goýbermeli we soňra çip konweýer tarapyndan boşadylmaly.

 

4. Çip konweýerini her alty aýdan bir gezek barlamaly we arassalamaly.
 
5. Zynjyr plastinka görnüşli çip konweýer üçin dişli hereketlendiriji her ýarym aýda tersine öwrülmeli we çip konweýer jaýynyň aşagyndaky galyndylar tersine arassalanmaly.Motor tersine öwrülmezden ozal, çip konweýeriniň derejesindäki demir bölekleri arassalanmalydyr.

6. Maşyn guralynyň çip konweýerini saklanyňyzda we saklanyňyzda, goragçynyň sürtülme plastinkasynda ýag tegmilleri bolmazlygy üçin seresap boluň.

7. Magnit çip konweýer üçin, ulanylanda iki gapdalyndaky ýag käselerini gerekli ýere goşmaga üns beriň.

8. Nurbat konweýerini ulananyňyzda, nurbatyň aýlanma ugrunyň zerur ugra laýyk gelýändigini tassyklaň.

9. Çip konweýerini ulanmazdan ozal kompaniýamyzyň önüm gollanmasyny üns bilen okaň.
 
Ikinjiden, dçip konweýeriniň uzak möhletleýin ulanylmagyny talap edip, boş zynjyr we ýapylan zynjyr plastinka ýaly meseleler ýüze çykar.Mesele ýüze çykandan soň meseläni çözmek üçin aşakdaky ädimleri ýerine ýetirip bilersiňiz.

 

1. Zynjyr dartgynlygy:

 

Çip konweýer uzak wagtlap ulanylanda zynjyr uzalýar we dartgynlyk azalýar.Bu wagt zynjyry sazlamaly.

 

(1) Dişli hereketlendirijini düzýän boltlary gowşadyňtorna, dişli motoryň ýagdaýyny dogry süýşüriň we sürüjini gowşadyň

 

zynjyr.Çep we sag tarapdaky dartyş ýokarky simini az-kem öwrüň we dogry dartyş bolmagy üçin zynjyr plastinkasynyň zynjyryny sazlaň.Soňra sürüjiniň zynjyryny dartyň we dişli hereketlendiriji boltlary düzediň.

 

. dowam edýär.Laýyklygyny sazlaň.

2. Çip konweýer zynjyr plastinkasy ýapyşdy

 

(1) Zynjyr gutusyny aýryň.

 

(2) Goragçynyň tegelek hozy turba geçiriji bilen sazlaň we goraýjyny berkidiň.Çip konweýerinde güýç we goragçynyň henizem süýşüp barýandygyna we zynjyr plastinkasynyň ýapylandygyna syn ediň.

 

(3) Zynjyr plastinkasy henizem hereket etmese, çip konweýer öçürilenden soň işlemegini bes eder we demir galyndylaryny derejedäki arassalaýar.

 

(4) Çip konweýeriniň päsgelçilik plastinkasyny we çip rozetkasyndaky gyryjy plastinkany aýryň.

 

(5) Haly alyp, çip konweýeriniň yzky bölegine goýuň.Çip konweýer güýçlenýär we tersine bolýar, şonuň üçin eşik çip konweýerine tersine öwrülýär we bir ujundan uzakda bir bölek goýulýar.Eger öwrülmese, goraýja kömek etmek üçin turba wilkasyny ulanyň.

 

(6) Goýlan eşikleriň doly zyňylmagyny üpjün etmek üçin çip konweýeriniň öňündäki çip düşýän portda synlaň.Çip konweýeriniň aşagyndaky çipleri boşatmak üçin bu amaly birnäçe gezek gaýtalaň.

 

(7) Çip konweýerini öçüriň we tegelek hozy degişli dartyş üçin berkidiň.

 

(8) Zynjyr gutusyny, öňdäki päsgelçilikleri we gyryjylary guruň.

3. Süzgüçli suw çüýşesi:

 

.

 

(2) Suw nasosy oňat nasos bermeýän bolsa, nasos motorynyň simleriniň dogrudygyny barlaň.

 

(3) Suw nasosynda suw syzmak meselesi bar bolsa, näsazlygy barlamak üçin nasos korpusyny aýyrmaň we wagtynda çözmek üçin kompaniýamyz bilen habarlaşmaly.

 

.

 

(5) Nebit-suw bölüjiCNC enjamyýüzýän ýagy dikeldip bilmeýär: nebit-suw bölüjisiniň motor simleriniň tersine bolandygyny barlaň.

 

(6) Suw çüýşesindäki hereketlendirijiler adatdan daşary gyzdyrylýar, näsazlygy barlamak üçin derrew elektrik toguny öçüriň.

 

3. Torna enjamyoperator, çip kollektorynyň demir bölekleriniň gaty ýokary bolmagynyň we çip konweýeriniň aşagyna tersine çekilmeginiň öňüni almak üçin, çip kollektorynyň demir böleklerini doly ýykmaly.

 

Demir örtüklerinden başga beýleki zatlaryň (meselem, kirpikler, iş bölekleri we ş.m.) çip konweýerine düşmeginiň öňüni alyň.

2

Iş wagty: Iýul-01-2022

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň