çözgüt

 • Adaty torna enjamy

  Adaty torna enjamy

  Adaty torna maşyn, gözegçiliksiz, ýöne el bilen işleýän adaty torna maşynynyň bir görnüşidir.Giň kesiş diapazony bar we içki deşikleri, daşky tegelekleri, ahyrky ýüzleri, örtülen ýüzleri, çaýkamak, ýapmak, sapaklar we dürli ýaý ýüzlerini gaýtadan işläp bilýär.Adaty torbalar ...
  Koprak oka
 • Valörite klapan enjamlary

  Valörite klapan enjamlary

  Vörite klapan enjamy esasan klapan (Kebelek klapan / derwezeli klapan / top klapan / globus klapan we ş.m.) gaýtadan işlemekde ulanylýar, nasos korpusy, awtoulag bölekleri, gurluşyk enjamlary bölekleri we ş.m.
  Koprak oka
 • Turbalar üçin torbalar

  Turbalar üçin torbalar

  Turbadan ýüplük torna ýag ýagy torna hem diýilýär, sapak öwrülişi, esasan, öwrüm, degirmen, kakmak, ýüplük üwemek, üwemek we aýlaw kesmek ýaly emele getiriji gural bilen iş böleklerinde sapaklary gaýtadan işlemegiň usulyna degişlidir.Aýlananda millin ...
  Koprak oka
 • CNC Gantry buraw we freze enjamy

  CNC Gantry buraw we freze enjamy

  CNC buraw we üweýji maşyn näme: CNC buraw maşynlary deşik gaýtadan işlemek, burawlamak, kakmak, içgysgynç we kömekçi degirmen funksiýalary bilen metal kesýän maşyn gurallaryna degişlidir.Esasan tekiz plitalary, flanesleri, diskleri ýokary netijelilikli burawlamak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Dik öwrüliýän torna

  Dik öwrüliýän torna

  Dik torna bilen adaty torna arasyndaky tapawut, onuň pyrlanmagynyň dik bolmagydyr.Iş stoly keseligine ýerleşýändigi sebäpli, uly diametrli we gysga uzynlygy bolan agyr bölekleri gaýtadan işlemek üçin amatlydyr.Dik torbalary köplenç bölmek bolýar ...
  Koprak oka
 • CNC enjam merkezi

  CNC enjam merkezi

  CNC işleýiş merkezi CNC maşynynyň bir görnüşidir. Maşyn merkezleri gorizontal işleýiş merkezlerine we dik işleýiş merkezlerine hem bölünýär.Dik işleýiş merkeziniň eplenýän oky (Z-ok) dik, gapak böleklerini gaýtadan işlemek üçin amatly we ...
  Koprak oka
 • Merkez sürüjisi torna / goşa eplenç CNC torna

  Merkez sürüjisi torna / goşa eplenç CNC torna

  “Oturn Center-Drive” torna birnäçe içerki öňdebaryjy tehnologiýalary bolan täsirli, ýokary takyklyk we ösen önümçilik enjamydyr.Bölekler daşky tegelegi, ahyrky ýüzi we iş böleginiň iki ujunyň içki deşigini doldurmak üçin bir gezek gysylyp bilner ...
  Koprak oka

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň