Russiýada maşyn gurallaryny nädip saýlamaly?Processing 1 processing gaýtadan işlemegiň netijeliligini ýokarlandyryp bilermi?

CNC maşynlarynyň “dişleri” hökmünde gurallar maşynlary gaýtadan işlemekde möhüm rol oýnaýar.Gural diňe bir enjamyň işleýiş netijeliligine gönüden-göni täsir etmän, eýsem bölekleriň işleýiş hiline hem uly täsir edýär.Adaty işleýiş usullary bilen deňeşdirilende, eplenýän tizlik we CNC maşynlarynyň diapazony has ýokary, şonuň üçin bu CNC işleýiş gurallaryna has ýokary talaplary öňe sürýär.Bu talaplar diňe bir takyklykda, güýçde görkezilmeýär, berklik we ýaşaýyş nukdaýnazaryndan, ululygy we gurnama sazlamasy taýdan hem ýokary talaplara eýedir.Bu guralyň gurluşynda paýhasly bolmagyny, geometrik parametrlerde standartlaşdyrylmagyny we seriallaşdyrylmagyny üpjün edýär.

Önümçilik pudagynyň ösüşi günsaýyn üýtgeýär.Täze dörän täze materiallar we tükeniksiz täze prosesler köp funksiýaly birleşýän gurallary we ýokary tizlikli gurallary gurallary ösdürmegiň esasy akymyna öwürer.Maşyn öndürmek kyn bolan materiallaryň sanynyň köpelmegi bilen, gural senagaty gural materiallaryny kämilleşdirmeli, täze gural materiallaryny we has amatly gural gurluşlaryny ösdürmeli.CNC guraly, işlemegiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin zerur şertleriň biridir we onuň saýlanylmagy işlenmeli bölekleriň geometriýasyna, maddy ýagdaýyna, guralyň berkligine we işleýiş merkezi tarapyndan saýlanan guralyna baglydyr.Şonuň üçin özüňize has laýyk gural saýlanyňyzda, aşakdaky taraplary göz öňünde tutuň:

ýu2k


Iş wagty: Iýul-06-2022

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň