Klapan gaýtadan işleýän tornalaryň tanyşdyrylyşy we artykmaçlyklary

Biziň firmamyzda,senagat klapan gaýtadan işleýän tornalar goşa ýa-da üç taraply diýilýärklapan freze.Vananyň ýokary netijeliligi we ýokary takyk işleýiş zerurlyklary kanagatlandyrylýar.Bir gysyşda üç taraplaýyn ýa-da iki taraplaýyn flanesleri bir wagtda öwürmek zerurlygy üç tarapy bir wagtda gaýtadan işlemek üçin ýörite enjam guraly bilen kanagatlandyrylyp bilner.Netijede, gaýtadan işlemek sikliniň wagtyny we zerur ussahanany ep-esli azaldýan dürli enjam otaglarynda birnäçe ýygnanyşyk geçirmek zerur däl.

Biziň işimiz muny ýörite gurdysenagat klapan enjamy senagat klapanlary, turba armaturlary we beýleki önümler üçin.Düşünjeli dizaýn, ulanmagyň ýönekeýligi we ýokary netijeliligi bilen aýratyn patent.

Guramamyz dizaýndan önümçilige çenli önümleri özbaşdak tamamlaýar.Zawodymyz önümiň dizaýnyny we hilini ilkibaşdan dolandyrmak üçin köp sanly bilimleri, ökde tehniki işgärleri we iň täze işleýiş desgalaryny we tehnologiýalaryny hödürleýär.

Maşyn gurallarynyň hilini kepillendirmek üçin, pyçaklar, gurşun nurbatlary, dişli enjamlar, podşipnikler we ş.m. ýaly daşarky komponentlerimiz içerki ýokary hilli birinji hatar markalary ulanýarlar.

HDMT zawodymyzyň ýörite CNC ulgamyny (islege bagly Fanuc ýa-da GSK ulgamy) ulanyp, ulgam ygtybarly we işlemek aňsat, içerki standart CNC programma dilini ulanyp, okuw çykdajylaryny ep-esli azaldar.

Krowat, düşek kellesi gutusy, kuwwat kellesi, iýmit CNC süýşýän stol, gidrawliki gural, garaşsyz elektrik şkafy, gidrawlik stansiýasy, merkezleşdirilen çalgy enjamy we ş.m. senagaty gaýtadan işlemek üçin ýörite gural guralynyň esasy bölekleridir. klapan turbalary.Sowadyjy ulgam hem, awtomatiki çip aýyrmak hem mümkinçilikdir.enjamlar, doly howpsuzlyk.

Kuwwat başy zawodymyzyň esasy tehnologiýa bölegi.Kuwwat kellesinde takyklygy, berkligi we berkligi bilen ajaýyp, aýratyn hereketlendiriji we nurbat gurluşy bar.Gurallar bejerilen bölekler üçin ýörite döredildi.Takyk we ygtybarly deňleşmegi kepillendirmek üçin ýerleşdiriji nokatlar we bloklar söndürildi.Iş bölegini gidrawliki gysmak, adam zähmet talaplaryny peseltmek bilen gaýtadan işlemegiň netijeliligini ýokarlandyrýar.Köp halkara müşderiler taýýar önümlerini Hytaýa iberip bilmeýändikleri sebäpli, ilki bilen müşderiniň iş çyzgylaryna esaslanan armatura dizaýn wariantlaryny hödürläris, müşderi soňra müşderiniň ýerli sebitindäki dizaýn çyzgylarymyza laýyklykda öz armaturlaryny dizaýn eder.


Iş wagty: Noýabr-12-2022

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň