CNC torna üçin gurallary düzmegiň usullary

Köplenç ulanylýan CNC maşyn gurallarynyň biriCNC torna.Ovingapmak, burawlamak, gaýtadan dikeltmek, gaýtadan dikeltmek we içgysgynçlyk üçin ulanylyp bilner.Ilki bilen, bölek bölekleriniň ýa-da disk bölekleriniň içki we daşarky silindr ýüzlerini, özbaşdak konus burçlarynyň içerki we daşarky konus ýüzlerini, çylşyrymly aýlanýan içerki we daşarky ýüzleri, silindrleri, örtülen sapaklary we ş.m. kesmek üçin ulanylýar.

Gurallary sazlamak düşünjesi, gural sazlaýjy enjamyň torna barlygy ýa-da ýokdugy bilen deňdir.Başlamak üçin gural gurmak enjamy ýok.Tornaň genezi mehaniki.Adatça, gural guranyňyzda kesmäge synanyşmaly bolarsyňyz.G ekranynda ulanýan gural belgiňizi tapmak üçin kursory X-a geçiriň we, meselem, tornaň daşky diametri bir gural bolanda X-a giriň.Soňra Z ugryndan çykyň, torna böleginiň daşky diametrini ölçäň we ahyrynda G ekranynda ulanýan gural belgiňizi tapyň.Guralyň ujunyň nirededigini bilmek üçin ölçeýji maşyn guralyna basyň. Z ugurda şol bir içki diametri bilen kesmek ýönekeý.Z0 okamagy almak üçin diňe Z ugryndaky her gurala degiň.

Toolshli gurallar şu görnüşde dokumentleşdirildi.Iş bölegi çalşygynda gaýtadan işlemegiň nol nokadynyň bardygyny barlaň.Iş eseriniň nol nokadyny islendik gural bilen tapyp bolýar.Şonuň üçin guraly gurmazdan ozal okamagy ýatdan çykarmaň.

Gural has amaly usul bolan kolet arkaly gurlup bilner.Gural giriş daşky diametrine degip biler we biz koletiň daşky diametrinden habarly.Içki diametri deňlemek üçin, koletiň daşarky diametrine girmek üçin kolletiň garşysyna ölçeg blokyny el bilen basyp bileris.Gural sazlaýjy enjam zatlary has amatly edýär. Gural, gural sazlaýjy enjamyna degeninde ýazylar, bu kesgitli gural sazlaýyş synag kesiş işine deňdir.Wagt tygşytlamak üçin, gaýtadan işlemek dürli ownuk partiýalary öz içine alýan bolsa, gural sazlaýjy enjam satyn almak iň gowusydyr.
e7366bcb


Iş wagty: Noýabr-23-2022

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň