CNC gorizontal 5 ok NHM-63-P

Giriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

surat2

5 okly maşynyň tanyşdyrylyşy

NHM modeli, dik-gorizontal öwrüliş, gorizontal bäş okly işleýiş merkezidir.Maşyn guralynyň adaty konfigurasiýasy SIEMENS 840D sl CNC ulgamy we Siemens servo motorly göni hereketlendirijiniň ýokary ähtimallygy kabul edilýär, bu bolsa enjam guralynyň ýokary ýerleşiş takyklygy, çalt jogap tizligi we bäş okly baglanyşygy gaýtadan işlemek aýratynlyklaryna eýe bolýar. .Şol bir wagtyň özünde, enjam guraly, netijeli we awtomatiki gaýtadan işlemegi doly görkezýän awtomatiki gural çalşýan enjam bilen enjamlaşdyrylandyr.

Maşyn guraly slaýd plastinkasy (X oky) arkaly çepe we saga hereket edýär, iş stoly yza we öňe hereket edýär (Z oky), baş kellesi ýokary we aşak hereket edýär (Y oky), stol aýlanýar (C oky) we degirmen kellesi aýlanýar; (B ok), bäş okly baglanyşygy amala aşyrýan.sport.Machinehli enjam düşek, sütün, süýşýän plastinka, aýlaw stoly, degirmen kellesi, pnewmatik ulgam, awtomatiki ýaglaýyş ulgamy, çipi aýyrmak sowadyş ulgamy, elektrik ulgamy we doly ýapyk gorag ulgamyndan durýar.

Maşyn guraly, pyçagyň awtomatiki gowşamagyny we gysylmagyny amala aşyryp bilýän merkezi suw rozetkasynyň funksiýasy bilen standart ýaly elektrik şpil bilen enjamlaşdyrylandyr.Maşyn guralynyň üç, çyzykly iýmit oklary, X, Y we Z, birikdirme arkaly aýlanmak üçin top nurbatyny gönüden-göni sürmek üçin servo hereketlendirijilerini ulanýar.Geçiriji ulgamyň ýokary hereket takyklygy we geçiriş berkligi bar.

Maşyn guralynyň esasy satyn alnan bölekleri, suw sowadyjylary, çip konweýerleri we çip awtoulaglary adaty ýaly birinji derejeli markalardan satyn alynýar

Wertikal we keseligine kelleleri iki sany perpendikulýar aýlanýan uçarda öwrüp bolýar.

Wertikal-gorizontal öwrülişigi we köp ýüzli işlemegi amala aşyrýar we iş böleginiň bir gysylmagynda dürli burçly köp taraply, köp gyraly we köp nokatly tegelekleri çözýär.

Performanceokary öndürijilikli elektrik şpil, gysga işleme wagty, ýokary kesiş netijeliligi, uzyn gural, ýokary işleýiş takyklygy

Ykjam dizaýn, ýokary duýgurlyk passiw gysgyç ulgamy, ýokary durnukly tormoz we ýokary takyklyk bilen işlemek

surat3
surat4
surat5
surat6

NHM modeli, dik-gorizontal öwrüliş görnüşi, bäş okly baglanyşyk işleýiş merkezidir.Üç ok ýokary takyklyk, ýokary ýük, ýokary tizlikli, ýokary berklik, pes sesli çyzykly rolikli gollanmalary kabul edýär, olar süýrenmän rahat hereket edýärler we iýmitiň ajaýyp öndürijiligini üpjün edýärler.
Precokary takyklyk ýerleşdiriş we gysmak mehanizmi, ýokary öndürijilikli ýerleşdiriş we gysgyç mehanizminiň ulanylmagy, lýubkanyň berk gysylmagyny we takyk ýerleşmegini üpjün edip biler we lýubkanyň gaýtalanýan ýerleşiş takyklygy 0.003mm ýetip biler.
Krowat T şekilli integral düşek alýar we şok garşylygy 15% ýokarlanýar.Dizaýn düzülişi, dik we keseligine düşekler üçin tersine T şekilli gurluşdyr we gurluşy ykjamdyr.
Has uly işleýiş diapazony we has ýokary iş bölegi ýük göterijiligi bar
Modul dizaýny, giň giňligi, awtomatiki çyzyklar bilen çeýe önümçilik ulgamy hökmünde ulanylyp bilner

surat7
surat8

(1) X ýol görkeziji demir ýol: sütün iki sany 55 mm agyr rolikli çyzykly gollanma relsleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Highokary berklik we güýç talaplaryna laýyk bolup biler we ownuk sürtülme koeffisiýentiniň, çalt hereket edýän tizligiň we uzak ömrüň tehniki artykmaçlyklaryny kanagatlandyryp biler;ýaglamak usuly: ýag çalmak;sim ölçeg markasy: Taýwan Şangyin ýa-da şol bir marka;
(2) X okly hereketlendiriji: AC servo hereketlendirijisi tizligi ýokarlandyrmak we peseltmek üçin ulanylandan soň, çep we sag iýmit gazanmak üçin 50 mm diametrli takyk top nurbadyny aýlaýar;Ricaglamak usuly: ýag çalmak;Buraw markasy: Taýwan Şangyin ýa-da şol bir derejeli marka;
(3) goşa ýokary takyklyk bilen doly ýapyk görnüşli örtük şkalasy bilen enjamlaşdyrylan;örtük masştab markasy: Ispaniýa FAGOR ýa-da şol bir derejeli marka;

surat9

.Speedokary tizlikli bezeg we pes tizlikli agyr kesmegiň tehniki talaplaryny kanagatlandyryp biler.Ricaglamak usuly: ýag çalmak.Sim ölçeg markasy: Taýwan Şangyin ýa-da şol bir derejeli marka;
.Ricaglamak usuly: ýag çalmak.Buraw markasy: Taýwan Şangyin ýa-da şol bir derejeli marka;
(3) precokary takyklyk bilen doly ýapyk görnüşli örtük şkalasy bilen enjamlaşdyrylan;örtük masştab markasy: Ispaniýa FAGOR ýa-da şol bir derejeli marka;
.Gorag örtügi owadan görnüşe we ýerlikli gurluşa eýe.

surat10

.Ricaglamak usuly: ýag çalmak;Sim ölçeg markasy: Taýwan Şangyin ýa-da şol bir derejeli marka;
.Ricaglamak usuly: ýag çalmak;Buraw markasy: Taýwan Şangyin ýa-da şuňa meňzeş markalar;
(3) goşa ýokary takyklyk bilen doly ýapyk görnüşli örtük şkalasy bilen enjamlaşdyrylan;örtük masştab markasy: Ispaniýa FAGOR ýa-da şol bir derejeli marka.

surat11

CNC gözegçilik ediji: Siemens 840Dsl

surat12

Enjamyň CNC ulgamy, SIEMENS-den Sinumerik 840 sl
CNC ulgamynyň esasy konfigurasiýasyna laýyk gelýärkä, aşakdaky aýratyn talaplar kepillendirilýär
Iň pes dolandyryş birligi: çyzykly ok≤0.001mm, aýlaw oky≤0.001 °
Grafiki simulýasiýa funksiýasy
Burçlaryň peselmegi
Helical interpolýasiýa
Freze funksiýasy
Ussat gullara ygtyýar
15 dýuým ekran bilen
MCP 398C operator paneli bilen
Şol sanda 72/48 IO tagtasy
NX10.3 giňeltmek ok moduly
DMC20 merkezi moduly
maglumatlary ýygnamak
Ulanyjy enjamlary bilen informatizasiýa hyzmatdaşlygyny amala aşyrmak üçin OPCUA ýa-da 485 ýa-da ýokary derejeli programma üpjünçiligi arkaly degişli maglumatlary beriň, şol sanda:
Enjamlaryň işleýiş maglumatlary (tizlik, iýmit güýji, guralyň ady, gural saklaýjynyň uzynlygy, şpiliň gymmaty, programmanyň ady we wersiýasy, duýduryş ýazgysy, iş paneliniň ýazgysy, koordinat ulgamynyň nol ofsetiniň parametrleri we ş.m.)
Enjamyň ady, programma üpjünçiligi wersiýasy, programmanyň ady we häzirki işleýän programmanyň wersiýasy
Enjamlaryň işleýiş ýagdaýy (işe başlamazlyk, işlemezlik, ýapmak we näsazlyk ýagdaýy goşmak bilen çäklenmeýär) we enjamlaryň näsazlygy barada duýduryş, energiýa sarp edilişini kesgitlemek we ş.m. üpjün edip biler.
PLC işleýiş ýagdaýy

Ricaglaýyş ulgamy;bu enjam garaşsyz nebit üpjünçiligi tehnologiýasyny kabul edýär
(1) X, Y, Z ok gollanma demir ýoly, gurşun nurbady we raf üçin garaşsyz awtomatiki nebit üpjünçiligi we çalgy ulgamy kabul edilýär.Burawly podşipnik ýag bilen çalynýar.
.Ricaglaýjy nasos markalary islege bagly: SKF ýag-howa ýaglamak / Proton ýa-da şuňa meňzeş markalar

surat13
surat14

Gidrawlik ulgamy
(1) Bu enjam guraly garaşsyz gidrawlik ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.
. maşyn gurallary dürli howpsuz şertlerde işleýär., operatorlaryň howpsuzlygyny goramagy gowulandyrmak.
(3) Gidrawlik stansiýa markasy: içerde meşhur

surat15

Gural magazineurnal zynjyry magazineurnaly 40T HSK-A63
Gural magazineurnalynyň markasy: Taýwan tarapyndan maliýeleşdirilýän Desu / Okada ýa-da şuňa meňzeş markalar

surat16

Iki gapdalyndaky we düýbündäki zeýkeş çukurlary aýrylmaz guýulýar we syzmagyň öňüni alyş täsiri gowy;
Gaýtadan işleýän ýeriň iki gapdalyndaky spiral çip konweýerleri ýokary tizlikli gaýtadan işlemek arkaly döredilen demir çipleri göteriji çip konweýerine çalt daşaýar, enjam guralynyň ýylylyk deformasiýasyny we deformasiýasyny azaldýar we enjam guralynyň takyklygyny we durnuklylygyny üpjün edýär;

surat17

Tehniki maglumatlar

MODEL

NHM-63-P

X-ok syýahaty (tablisa yza we öňe hereket edýär)

1000

Y okly syýahat (wagon çepe we saga hereket edýär)

900

Z-ok syýahaty (goç ýokary we aşak hereket edýär)

1000

Eplenjiň ahyrky ýüzünden iş stoluna çenli aralyk

100-1350

iş stolunyň ululygy

630X630

agramy

1.5

Iň ýokary tizlik

15000

Esasy hereketlendiriji güýji (bahalandyryldy)

15

Iň ýokary tork (bahalandyryldy)

72

Egriji

HSK-A63

iň ýokary tork

2040

iň ýokary gysyş momenti

1320

Swing burçy

± 180 ° --30 °

ýerleşiş takyklygy

± 5 ”

Gaýtalama

± 3.5 ”

ýerleşiş takyklygy

± 10 ”

Gaýtalama

± 6 ”

X, Y, Z çalt geçiş tizligi

24/24/24

X, Y, Z ýerleşiş takyklygy

≤0.012

X, Y, Z ýerleşiş takyklygyny gaýtalaýar

≤0.006

 Standart konfigurasiýa

Siemens 840Dsl CNC ulgamy

Germaniýa

X, Y, Z serw hereketlendirijileri

Siemens Germaniýa

XYZ Servo Drive

Siemens Germaniýa

AC Servo egiriji motor

Siemens Germaniýa

Bäş ok bäş baglanyşyk kellesi

Şanhaý

Top nurbaty

HIWIN ýa-da şoňa meňzeş marka

Çyzykly rolik gollanmasy

HIWIN ýa-da şoňa meňzeş marka

Her bir nurbat podşipnik

Japanaponiýa NSK ýa-da şoňa meňzeş marka

Jübütlemek

Taýwan ýa-da şoňa meňzeş marka

Spiral kesiji

Şanhaý

Maşyn gurallary demir ýol goragy

Şanhaý

Nebit nasosy we merkezleşdirilen çalgy ulgamy

Proton ýa-da SKF ýa-da şoňa meňzeş

Xakynlyk wyklýuçateli, aralyk estafeta

Omron / Schneider ýa-da şoňa meňzeş

el impuls generatory

Ulgam üpjün edijisi öndüriji / ýa-da şoňa meňzeş marka bellendi

Eplenç

INNA ýa-da şoňa meňzeş

Maşyn gurallary uly guýma

Şanhaý

Maşyn gurallary metaldan daşarky gorag

Şanhaý

Maşyn gurallary labyrlary, şah doly toplumy

Şanhaý

Gidrawlik ulgamy

Hytaýda meşhur

Iş çyralary we duýduryş çyralary

Hytaýda meşhur

Eplenç goç balans mehanizmi

Hytaýda meşhur

Eplenme sowadyş ulgamy we suw üpjünçiligi ulgamy

Hytaýda meşhur

Umumy hyzmat ediş gurallary

Hytaýda meşhur


Mehaniki görkezme gollanmasy

 

Elektrik görkezmesi gollanmasy

 

Şahadatnama

 

Gaplamak sanawy

 

Elektrik shemasy

 

Ulgam amaly gollanmasy

 

Ulgam hyzmat ediş gollanmasy

 

Ulgam parametrleri boýunça gollanma

 

Ulgam zawodynyň parametrleri tablisasy

 

Esasy çyzgy

Şertnama güýje girenden soň berilýär

Dolandyryş gutusynyň temperaturasyny sazlaýjy gollanma

 

Üns bereniňiz üçin sag boluň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň