CNC öwrüm merkezi

Giriş:

CNC öwrüm merkezleri tornalardan has ösen.Faceüzüňi gaýtadan işlemek, ýüplüklemek, pyçaklamak, burawlamak, içgysgynç, gaýtadan dikeltmek we has pes öwrüm edip bilerler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1

INTEGRATED POSITIVEYAXIS

Uzyn gurluş, gaty berk

Toplumlaýyn pozitiw Y okunyň gurluşy ýokary berklikli agyr kesişe degişlidir we öndürijiligi interpolýasiýa Y okundan has gowudyr.

a.Leeke Y okunyň hereketi agyr kesiş, interpolýasiýa Y okundan has gowy we Y oky X okuna perpendikulýar.

b.Uçaryň konturyny gaýtadan işlemek has ýumşak we tekiz.

c.Goşma ýer we kontury gaýtadan işlemek üçin has amatly.

"Pozitiw Y" öwrümli degirmen enjamy, "interpolýasiýa Y" öwrüm freze kombinasiýasy bilen deňeşdirilende uçar degirmenini gaýtadan işlemekde aç-açan artykmaçlyklara eýedir. "Pozitiw Y" Y okunyň hereketi ýeke-täk X okuna perpendikulýar. -aksis hereketi we "interpolýasiýa Y" Y-ok hereketi, X okunyň we Y okunyň bir wagtda hereketi arkaly fre degirmen tekizliginiň tekizligi we “polo positiveitel Y” ok öwrümini deňeşdirmek arkaly göni çyzygy interpolirlemekdir. freze kombinirlenen , "Pozitiw Y" ok öwrüm freze kombinirlenen gaýtadan işlemek, açyk we tekiz.

2

Iki gezek berkidilen nurbat

Dünýäniň iň ýokary öndürijilerinden ýokary hilli top nurbatlary we rolik gollanmalary ulanylýar.

Gymmat bolsa-da, diňe ýokary hilli önümler ýokary takyklyga we uzynlyga laýyk bolup biler

müşderiler tarapyndan talap edilýän hyzmat möhleti.

Göni gönüden-göni hyzmat edijiler

Servo hereketlendirijisi polat birikdirme arkaly top nurbatyna gönüden-göni baglanýar

agyr ýükleriň aşagynda-da peselmegini we gabat gelmezligini üpjün edýär.

Bu ýerleşiş takyklygyny, sapak we kontur işleýşini ep-esli ýokarlandyrar

has takyk bolar.

106M 108M 208M

ltem Model Ady Bölüm 106M 108M 208M
Syýahat Maks.Bedatagyň üstünde diametri öwürmek mm 00600 00600 00600
Maks.Işleýän diametri mm 00300 00300 00400
Maks.Gural saklaýjysynda diametri gaýtadan işlemek mm 2020 φ200 00300
Maks.Gaýtadan işlemegiň uzynlygy mm 230 220 400
Merkezleriň arasyndaky aralyk mm 300 300 600
Eplenji motor
Gidrosilindr
Çuç
Parametr
Burun burun görnüşi A2-5 A2-6 A2-6
Maks.Epleniň tizligi rpm 5500 4300 4200
Nebit silindri / Çak lnch 6 ” 8 ” 8 ”
Eplenji buraw mm φ56 φ65 φ65
Bar diametri mm φ45 φ52 φ52
Göni hereketlendiriji eplenç motor güýji kw 17.5 22 22
X / Z Ok iýmiti
Parametr
X Syýahat mm 180 180 280
X / Z çyzykly gollanma spesifikasiýasy spes 35 / 35Rolller 35 / 35Rolller 35 / 35Rolller
Z Syýahat mm 300 300 600
X / Z / (Y) Motor güýji kw 1.8 / 1.8 1.8 / 1.8 1.8 / 1.8
X / Z / (Y) Çalt gezelenç m / min 30/30 30/30 20/20
Positionerleşiş takyklygy mm ± 0.005 ± 0.005 ± 0.005
Positionerleşiş takyklygyny gaýtalaň mm ± 0.003 ± 0.003 ± 0.003
Turret parametri Gurallaryň ýagdaýy kompýuterler BMT45-12T BMT45-12T BMT55-12T
Kuwwatly turret motor kw 2.2 / 3.7 2.2 / 3.7 2.2 / 3.7
Kwadrat gural eýesi mm 20 × 20 20 × 20 20 × 20
Tegelek içgysgynç gural eýesi mm φ32 φ32 φ40
Goňşy gural wagty üýtgetmek sek 0.15 0.15 0.15
Positionerleşiş takyklygy / ± 2 ” ± 2 ” ± 2 ”
Positionerleşiş takyklygyny gaýtalaň / ± 1 ” ± 1 ” ± 1 ”
Guýruk
Parametrler
Programmirläp boljak gidrawliki guýruk /
Maks.Guýruk syýahaty mm 360 360 440
Guýruk ýeňli çukur deşik görnüşi MT 5 # MT 5 # MT 5 #
Eveeň diametri mm / / /
Veeňil syýahat mm / / /
Mehaniki ululygy Maşynyň ululygy mm 2300 × 1800 × 1700 2300 × 1800 × 1700 2300 × 1800 × 1700
Maşyn agramy kg 3700 kg 3800 kg 5200 kg
3

Servo awtomatiki bar iýmitlendiriji

TENOLY iýmitlendirijilerinde agyr we awtomatiki dizaýn bar,

Önümçiligi ep-esli ýokarlandyrýar we öwrüm amallaryny ýönekeýleşdirýär.

Bölekleri tutujy

Iş bölegi tutujy, çalt bolup bilýän mehaniki baglanyşyk prinsipi bilen döredildi

gaýtadan işlenenden soň taýýar önüm bilen baglanyşykly.

4
5

THK rolikli çyzykly gollanma

Çyzykly gollanmada nol arassalamak, ýaý kesmek, kesmek we ýerüsti gurluşy birmeňzeşdir.Speedokary tizlikli işlemek üçin amatly we maşyn üçin zerur hereketlendiriji at güýjüni ep-esli azaldar Çyzykly ýol görkeziji relsler, sürtülmäniň ýerine rulon ulanýar, ownuk sürtülme ýitgisi, duýgur jogap we ýokary ýerleşiş takyklygy bilen.Loadük şol bir wagtyň özünde ýokary, aşak, çep we sag ugurlara göterip biler.Loadük astynda, ýoluň kontakt üstü henizem köp nokatly aragatnaşykda, kesiş berkligi peselmez;Aňsat we çalşylýan gurnama we ýönekeý ýaglaýyş gurluşy;çyzykly gollanmalaryň köýnegi gaty az we uzak dowam edýär.

THK top nurbaty

Nutokarky takyk top nurbatyny, hozy öňünden ýüklemek we nurbat bilen ulanmak

öňünden bejermek, yza gaýtmak we temperaturanyň ýokarlanmagy we

uzalmagy ajaýyp pozisiýany görkezip, öňünden ýok edilýär

we gaýtalanma.

Yza gaýtmak ýalňyşyny azaltmak üçin sero motorly göni disk.

6
7

Torna üçin ýokary takyk motorly gol

Highokary takyklyk bilen gaýtalanýan gurallar toplumy Dürli senagat zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli ululykda bar
Ygtybarly zirkon zondyny ulanyň
Ulanylmaýan wagty az maşyn ýerini alýar

Gidrawlik Çak iş ýerleri

Torna adaty ýaly gidrawliki deşikli çukur bilen enjamlaşdyrylandyr.Çak müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner we dürli wariantlar size iň amatly gysgyç berer.

8
9

Ikinji egirme

Iş böleginiň iki ujuny bir gysyşda bir wagtda işläp bolýar, bu el bilen işlemegi ep-esli aňsatlaşdyrýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň